© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat maart 2017


In het voorwoord van de Theotimus – de Verhandeling van de liefde tot God – geeft Franciscus van Sales een opsomming van wat hij tot dan toe heeft gepubliceerd. Van al zijn werken geeft hij aan in welke omstandigheden hij het heeft geschreven en met welke bedoeling. In zijn lijstje vinden we ook de Philothea terug, ofwel de Inleiding tot het devote leven. Voor de reden en aanleiding voor het uitgeven van de Inleiding verwijst hij naar het voorwoord van dat werk. In de periode van vier jaren tussen het verschijnen van de Philothea en de publicatie van de Theotimus zijn de reacties op het eerste boek niet uitgebleven. Het werd bijzonder goed ontvangen en vele malen herdrukt. Niet alle reacties waren lovend. Franciscus van Sales gaat hier op in:

Mijn boekje werd over het algemeen goed en vriendelijk ontvangen, zelfs door de meest serieuze godgeleerden en de hoogste kerkelijke leiders. Helaas kon dat niet verhinderen dat enkele mensen er een streng oordeel over velden. Met name wat ik tegen Philothea zei over het bal kon rekenen op maar weinig bijval en zelfs ernstige kritiek. Ik had haar gezegd dat het bal een in wezen onverschillige of onschuldige daad van vermaak is, net als bijvoorbeeld woordspelingen en plagerijtjes. Ik ben me er van bewust dat degenen die deze felle kritiek uiten heel hoog in aanzien staan en ik prijs hun mening. Die zal echt wel goed zijn geweest. Maar wat had ik graag gezien dat ze aandacht hadden geschonken aan het feit dat ik deze beweringen echt niet zelf heb verzonnen. Ze zijn namelijk afkomstig van de grootste heiligen en de meest verheven godsgeleerden. Bovendien schreef ik voor mensen die in de wereld en aan de hoven leven. Scherp en duidelijk wees ik op de gevaren die aan het dansen zijn verbonden. En wat ik over plagerijen en woordspelingen schreef, komt van niemand minder dan van de heilige koning Lodewijk; de allergrootste leraar als het gaat om de kunst hovelingen op te leiden in het godgewijde leven. Als de mensen die zich zo over mijn opmerkingen beklagen daar op hadden gelet, dan zou hun ijver wel zijn beteugeld door de bescheidenheid en de christelijke liefde. Dan hadden ze het wel uit hun hoofd gelaten zo verontwaardigd tegen me te doen. En daarom, dierbare lezer, smeek ik u: val me niet hard onder het lezen van deze verhandeling. Bent u van mening dat de stijl wat verschilt van die van de Philothea? Weet dan dat men in een paar jaar veel kan leren en afleren. Besef dat oorlogstaal anders klinkt in tijden van vrede. En een jonge leerling spreekt men anders toe dan een oude ambachtsman."

Uit: 'De verhandeling over de Liefde tot God' oftwel 'Theotimus' van Franciscus van Sales
Bekijk ook de foto van de maand