© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat december 2020


Een citaat van Franciscus van Sales kan op z’n beurt, zoals hier het geval is, meerdere andere citaten bevatten. Hier worden twee teksten uit de Bijbel en een citaat van Augustinus aaneen geregen. De verbindende factor in deze citaten is de beweging die voortduurt tot de rust is bereikt. In zijn meest bekende boek, de Inleiding tot het devote leven, ofwel de Philothea, gebruikt Franciscus van Sales verwante woorden. Zo schrijft hij in Philothea deel 2, hoofdstuk 13: “Een dame zag een stromende rivier en sprak: ‘Nooit zal mijn ziel rust vinden totdat zij verzonken is in de zee van de Godheid waarin zij haar oorsprong vond’. Het leven staat ons niet erg veel rust en stilstand toe, want voortdurend is er beweging en verandering, is het niet om ons heen dan is het wel in onszelf. Al ons streven naar volmaaktheid komt pas tot volmaaktheid en voltooiing in het hiernamaals. Franciscus van Sales is er van overtuigd dat het leven door God gegeven is, het is een goddelijk geschenk, en als we sterven bereiken we onze bestemming, die eveneens God is. Die opvatting maakt van het leven een cirkelbeweging of een lus, waarvan begin- en eindpunt samenvallen. Het terugverlangen naar je oorsprong is een krachtige drijfveer, die niet alleen de tijdelijkheid maar ook de eeuwigheid omvat.

Rivieren stromen onophoudelijk, zegt Prediker (1, 7): ‘Alle rivieren stromen naar zee en de zee raakt niet vol. Naar de plaats waar ze begonnen zijn keren de rivieren terug om weer opnieuw te gaan stromen’. De zee waar de rivieren uit voortkomen, is ook de plaats waar ze uiteindelijk rusten. Al dat stromen en bewegen is uit op de vereniging met hun oorsprong. De heilige Augustinus zegt het ook: ‘Mijn hart is voor U geschapen en nooit zal het rust hebben, totdat het rust bij U’. En in de psalmen (73, 24 - 25) lezen we ‘Wie anders dan U heb ik in de hemel? Wie anders dan U wil ik op aarde?’ Want U bent de God van mijn hart, mijn erfdeel en mijn God voor altijd. De vereniging waar ons hart naar streeft, kan in dit sterfelijk leven niet helemaal tot stand komen. We kunnen onze liefde in deze wereld wel beginnen, maar we kunnen haar pas voltooien in het hiernamaals."

Uit: Franciscus van Sales, Verhandeling over de liefde tot God, boek 3 hoofdstuk 6.
Bekijk ook de foto van de maand