© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat augustus 2022


In dit dubbeljubileumjaar is deze rubriek gewijd aan de getuigenis die Jeanne de Chantal aflegde over Franciscus van Sales. Die getuigenis was onmisbaar voor het canonisatieproces, dat wil zeggen de zalig- en heiligverklaring van Franciscus van Sales. Vorige maand ging het citaat over de liefde Gods, ditmaal gaat het over de liefde tot de naaste. In haar getuigenis geeft Jeanne de Chantal ontelbare voorbeelden waaruit blijkt hoe Franciscus van Sales steeds klaarstond voor wie iets nodig had. In het citaat wordt Franciscus van Sales geciteerd, pratend over die voor hem zo wezenlijke eenheid van liefde voor God en liefde voor de naaste. Wat hier wordt beschreven, kennen we ook als de geboden uit de bijbel: "U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, uw ziel en heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede gebod is daaraan gelijk: u zult uw naasten liefhebben als uzelf.'' (Matteüs 22, 37-39).

Tijdens de ongeveer 19 jaar dat ik het geluk heb gehad persoonlijk met hem in contact te staan, zowel voor ik religieuze werd als daarna, is mij nooit ter ore of ter kennis gekomen dat hij verzuimd zou hebben aan medemensen alle goeds te doen en alle diensten te bewijzen die maar enigszins mogelijk waren. Hij ontzag zichzelf daarbij totaal niet. Ik weet het en ik heb er meer van gezien en meegemaakt dan ik vertellen kan. Frans hield van God. Hij zei dat hij, los van God, voor niemand iets wilde betekenen en dat ook niemand voor hem iets betekende, los van God. Zijn naastenliefde was overvloedig en in overeenstemming met de waarachtigheid en veelkleurigheid van de oprechte liefde die hij de mensen toedroeg. Het heeft, zo zei hij, God behaagd mijn hart te maken zoals het is: ik wil en ik wil zo graag veel van hem houden, die arme medemens van me! Toch schijnt het of ik helemaal niemand liefheb dan God en alle mensen om God, en dat al wat niet God of voor God is, niets voor me betekent. (...) Toen eens een dame van stand zich slecht gedragen had en zich wilde terugtrekken in een van onze kloosters, vroeg ik Frans om zijn advies. Zijn antwoord was: U moet mij in die kwestie niet om advies vragen, want ik ben partijdig in het voordeel van de naastenliefde."

Uit: Franciscus van Sales, een getuigenis van Jeanne de Chantal. Vertaald door Willem Spann OSFS.
Bekijk ook de foto van de maand